Duszpasterstwa i grupy tradycji katolickiej

Posted by · Leave a Comment 

Jedną z form służących przełamywaniu spadku aktywności katolików i zarazem pobudzaniu życia religijnego parafii są grupy i duszpasterstwa tradycji katolickiej. Zgłębiają one najdłużej rozpowszechniony i zarazem bardzo wymagający ryt Mszy Świętej, jakim jest nadzwyczajna forma, czyli tzw. Msza Św. trydencka.

piotra skargi
Tradycyjną formułę duszpasterstw promują także organizacje spod znaku ks. Piotra Skargi

W drugiej dekadzie XXI wieku w niemal wszystkich większych krajach Europy zauważalny był wzrost odsetka wiernych Kościoła Katolickiego, deklarujących szczególne przywiązanie do tradycyjnej Liturgii. Wynika to z dwóch czynników: ogólnego spadku liczby wiernych, głównie przez zgody starszych wiernych i brak równoważącego liczbowo zasilenia po stronie nowo ochrzczonych, a także ze wzrostem przypadków apostazji, czyli wystąpienia z Kościoła.

Dlaczego coraz popularniejsze są grupy tradycji katolickiej i tradycji łacińskiej

Niektórzy twierdzą, że najbardziej wymagającym do poznania tradycyjnej Eucharystii jest sam język łaciński. Ale treści obecnych w ramach nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego można się nauczyć. Wielu wiernych korzysta także z broszur zawierających tłumaczenia z łaciny na język polski.

Sam fakt ponownej popularyzacji łaciny w kręgach katolickich, czy też utrzymania jej w zestawie przedmiotów dla fakultetów humanistycznych najlepszych szkół średnich, nie tłumaczy wzrostu popularności tradycyjnej Mszy Świętej. Wynika on głównie z odpływu wiernych z Kościoła i jednocześnie wzrostu atrakcyjności tradycyjnych form pobożności wśród wiernych najbardziej zaangażowanych w rozwój wspólnot.

Na dobre zdaje się też mijać moda na post-oazowe formy uczestnictwa. Coraz słabiej wygląda aktywność grup młodzieżowych typu charyzmatycznego, co może mieć źródła w ograniczeniu życia parafialnego w związku z obostrzeniami pandemicznymi i lękiem wielu młodych ludzi przed wyjściem poza formułę internetowego kontaktu. Większą odporność wobec tych zagrożeń i przekazów medialnych wykazują osoby o poglądach konserwatywnych i tradycjonalistycznych.

Ośrodki tradycji katolickiej w Polsce

Wśród najbardziej prężnych ośrodków kultywowania tradycyjnej pobożności i Mszy Św. trydenckiej warto wymieć miasta takie jak Białystok, Warszawa, Wrocław i Kraków. Szczególnie pierwsze z wymienionych duszpasterstw jest liczne i aktywne – Duszpasterstwo Tradycji Katolickiej w Białymstoku.

W Warszawie wierni mogą regularnie uczęszczać na Eucharystię tradycyjną przynajmniej w dwóch świątyniach. Podobnie w Krakowie, gdzie nadzwyczajna forma rytu rzymskiego Mszy Świętej jest odprawiona m.in. w Katedrze Wawelskiej. W zakresie informowania i propagowania tych form pobożności bardzo aktywne są także organizacje katolików świeckich spod znaku Piotra Skargi. Dzięki przeprowadzeniu przez Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi szeregu kampanii o charakterze pobożnościowym, takie Msze Święte są odprawiane w Bazylice Bożego Ciała w Krakowie.

About Redakcja

Comments

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.